Веселівська селищна територіальна громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Проект рішення "Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг Веселівської селищної ради"

Дата: 23.02.2016 16:03
Кількість переглядів: 1199

 

УКРАЇНА

ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВЕСЕЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

 

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

_______позачергової сесія _______7-ого________ скликання

РІШЕННЯ
від  24.02.2016 р.                                                                                       № 

смт. Веселе

 

Про затвердження положення

про Центр надання адміністративних

послуг Веселівської селищної ради

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови КМУ від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення якості надання адміністративних послуг, Веселівська селищна рада.

 

ВИРІШИЛА:

 

 

           1.  Затвердити положення про Центр надання адміністративних послуг Веселівської селищної ради (додається).

2. Центру надання адміністративних послуг Веселівської селищної ради у своїй діяльності керуватися цим Положенням.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Веселівської селищної ради з питань економічного розвитку та інвестицій Дяченко О.В.

 

 

 

Селищний голова                                                                              П.М. Кіяшко

 

Проект рішення підготував

Заступник голови ср.                                                                      О.В. Дяченко

 

Погоджено:

Секретар селищної ради                                                                  Р.О. Стогній

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішенням Веселівської

 селищної територіальної громади

№  __від  24.04.2016 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Веселівської селищної ради Запорізької області

 

I.  Загальні положення

 1. Центр надання адміністративних послуг Веселівської селищної ради Запорізької області (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг замовникам за принципами «Єдиного офісу», «Єдиного вікна» та організаційної єдності, Веселівською селищною радою.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як структурного підрозділу Веселівської селищної ради приймається Веселівською селищною радою Запорізької області.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями    Веселівської селищної ради запорізької області, виконавчого комітету Веселівської селищної ради, розпорядженнями селищного голови, положенням про центр.

      II. Основні завдання Центру

Основними завданнями Центру є:

1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3.забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

4. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг. Суб’єктами надання адміністративних послуг є: головний спеціаліст з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначаються Веселівською селищною радою.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається рішенням Веселівської районної ради та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У Центрі за рішенням органу, що його утворив, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень місцевої селищної ради, при якій утворено такий центр.

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною Центру, утворений Веселівською селищною радою є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Веселівської селищної ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.  Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається органом, що  утворив Центр.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12.1. Основні завдання працівників сектору реєстрації речових прав на нерухоме майно:

1)  забезпечення реалізації державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

2)  веде Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

3) здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних реєстрів юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, інших державних службовців, проводити відповідні наради, семінар;

4) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;

5)  залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств установ, організацій, представників інститутів громадського суспільства розгляду питань, що належать до її компетенції;

6)  брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню  покладених на неї завдань;

7)  брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів;

8) сектор взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами влади автономної Республіки Крим, місцевими державними організаціями, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань віднесених до її компетенції;

9)  працівники сектору несуть персональну відповідальність за виконання покладених на реєстраційну службу завдань і здійснення ними своїх повноважень. 

  13. Адміністратор має право:

 1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 14. Центр створений як структурний підрозділ Веселівської селищної ради, Центр має свій сектор з питань державної реєстрації (надалі – центр) до якого входять реєстратори, очолює Центр начальник на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. Працівники Центру є посадовими особами Веселівської селищної ради.

 15. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, та реєстраторами  контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить:

 понеділок, середа – з 08:30 год. до 18:00 год.;

 вівторок, четвер, п’ятниця - з 8.00 год. до 15.00 год.

Субота та неділя вихідні дні.

Виїзді прийоми громадян в населених пунктах громади буде проводитися за окремим графіком

За рішенням Веселівської селищної ради, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

  

Секретар селищної ради                                                           Р.О. Стогній

 

 

            


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь