Веселівська селищна територіальна громада
Запорізька область, Мелітопольський район

КОДЕКС ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення20 сесії 7 скликання від 06.12.2016№26

КОДЕКС

етичної поведінки депутатів та посадових осіб Веселівської селищної територіальної громади

 

 

1. ВСТУП

 

Кодекс етичної поведінки депутатів та посадових осіб Веселівської селищної територіальної громади встановлює загальні вимоги до поведінки депутатів та осіб, уповноважених на виконання функцій селищної територіальної громади, якими вони мають керуватися у своїй діяльності, та згідно з якими громадськість оцінює доброчесність, неупередженість та ефективність їх роботи.

Враховуючи, що депутати та посадовці селищної ради є основою системи народовладдя, вони мають особливі обов’язки й зобов’язання, відтак мусять мати необхідну кваліфікацію, щоб ефективно виконувати свої повноваження.    

Ділова етика та етикет базуються на моральних принципах, на визначених правилах поведінки, як в представницькому органі селищної територіальної громади, так і поза нею, а також на правових критеріях, встановлених законодавчими актами України.

 

У цьому Кодексі терміни вживаються в такому значенні:

суб'єкти етичної поведінки – особи, які представляють інтереси Веселівської селищної територіальної громади Запорізької області, а саме депутати селищної ради та її посадові особи;

неналежна винагорода – будь-яке матеріальне чи нематеріальне благо (послуга, певна дія тощо), яке суб'єкт етичної поведінки одержує від фізичних чи юридичних осіб за рішення, дії чи бездіяльність в їх інтересах;

конфлікт інтересів – зіткнення професійних та службових інтересів суб'єкта етичної поведінки з його приватними інтересами, внаслідок чого його особиста зацікавленість впливає на об'єктивне та неупереджене виконання ним своїх обов'язків;

блага – матеріальні або нематеріальні ресурси/послуги, які здатні забезпечити дохід або задовольнити власні інтереси;

подарунок – будь-яке благо, що має грошову вартість і яке суб'єкт етичної поведінки безоплатно або за істотно нижчою вартістю, одержує від фізичних чи юридичних осіб.

 

 

2. МЕТА КОДЕКСУ

 

Загальною метою цього Кодексу є визначення норм поведінки, які рекомендовано задля дотримання депутатами та посадовцями селищної територіальної громади, а також надання їм допомоги щодо дотримання цих норм та інформування громади про поведінку, якої слід очікувати від зазначених осіб. 

Місія  місцевого самоврядування – служіння інтересам територіальної громади, сприяння розвитку демократії, захисту прав та свобод жителів краю, розбудові громадянського суспільства.

Додержання положень Кодексу сприятиме:

- підвищенню авторитету селищної ради, її виконавчого комітету, депутатського корпусу та посадовців Веселівської селищної територіальної громади;

- забезпеченню ефективного здійснення завдань і функцій селищної територіальної громади;

- профілактиці та запобігання корупції в структурних підрозділах виконавчого комітету, комунальних закладах, установах, підприємствах ;

- розширенню можливостей впливу громадськості на оцінку і якість діяльності депутатів та посадовців місцевого самоврядування.

 

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Кодекс етичної поведінки депутатів та посадових осіб структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, комунальних закладів, установ, підприємств Запорізької області (далі - Кодекс) – є узагальненням норм етичної поведінки депутатів ради, посадовців структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, комунальних закладів, установ та підприємств  (далі – суб’єктів етичної поведінки). Він ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про правила етичної поведінки», «Про доступ до публічної інформації», рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо Кодексу поведінки посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування (прийнятих Комітетом міністрів на 106-й сесії 11 травня 2000 р.) та визначених Законами України принципах служби в органах місцевого самоврядування, а також Регламентах   ради та виконавчого комітету Веселівської  селищної ради ради.

Кодекс спрямований на створення умов для підвищення авторитету органів місцевого самоврядування та зміцнення репутації депутатів та посадовців, а також інформування громадян про поведінку, яку вони мають очікувати від них.

В Кодексі визначено положення, які є для фахівців принциповими орієнтирами з питань професійної діяльності, виконання службових обов’язків, організації взаємодії з громадами та колегами. У документі визначено шляхи розв’язання моральних проблем та прийняття найбільш адекватних професійних рішень в етичних питаннях.

Серед особистих якостей суб’єктів етичної поведінки першочергово вирізняються:

- вміння чітко формулювати цілі та установки;

- готовність вислуховувати думки інших;

- неупередженість, безкорисливість і лояльність, порядність.

 

 

4. ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПОВЕДІНКИ

 

4.1. Пріоритет прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

Суб’єкти етичної поведінки зобов’язані:

- захищати права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, забезпечувати діяльність на цих пріоритетах;

- з належною повагою ставитись до прав, обов’язків та законних інтересів громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб, не допускати проявів бюрократизму та байдужості,  нестриманості у висловлюваннях або в інший спосіб поводитися таким чином, що дискредитує орган місцевого самоврядування або ганьбить репутацію суб’єктів етичної поведінки, допускатися рішень і дій (бездіяльності), що утискують права, свободи і законні інтереси громадян, їх об’єднань, а також юридичних осіб або здатні завдати шкоди їх честі, гідності і діловій репутації;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується приватного життя, честі й гідності громадян та яка стала йому відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

4.2. Сумлінне виконання своїх обов’язків

Кожен суб’єкт етичної поведінки має сумлінно виконувати свої обов’язки, проявляти ініціативу і творчі здібності, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, забезпечувати найефективніше виконання своїх обов’язків в інтересах фізичних та юридичних осіб, громади, суспільства і держави.

Всі посадовці селищної ради, комунальних закладів, установ, підприємств зобов’язані дотримуватись вимог чинного Законодавства України, своєчасно і точно виконувати рішення сесій селищної ради, розпорядження і вказівки своїх керівників; підтримувати і зміцнювати довіру фізичних і юридичних осіб до своєї професійної діяльності.

 

4.3. Професіоналізм

Посадовці органів місцевого самоврядування мають право на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації.

Суб’єкти етичної поведінки зобов’язані:

- виконувати свої повноваження на високому професійному рівні. При виконанні своїх повноважень забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

- підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень;

- діяти в межах повноважень, встановлених законами та іншими нормативними правовими актами України;

4.4. Лояльність

Суб’єкти етичної поведінки зобов’язані:

- утримуватися від некоректних публічних висловлювань, міркувань та оцінок щодо діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їх керівників, посадових осіб;

- уникати ситуацій, здатних завдати шкоди їх репутації та авторитету органу місцевого самоврядування.

4.5. Громадська довіра

Суб’єкти етичної поведінки зобов’язані:

- зміцнювати авторитет України, органів місцевого самоврядування, їх виконавчих комітетів та свою власну репутацію;

- усувати наслідки порушення ними правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів з відновлення громадської довіри.

4.6. Прозорість, відкритість та гласність

Всі громадяни України, юридичні особи відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» мають право на оперативне одержання інформації про діяльність органу місцевого самоврядування та його посадових осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

4.7. Поважне ставлення та толерантність

Суб’єкти етичної поведінки мають право на повагу особистої гідності, справедливе та шанобливе ставлення до себе з боку керівництва, колег та громадян.

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади;

- виявляти толерантність і повагу до різних релігійних організацій, шанування та дотримання народних звичаїв і національних традицій, установленого протоколу у відносинах з представниками міжнародних організацій, іноземних установ та іноземців.

4.8. Виконання доручень

Суб’єкти етичної поведінки зобов’язані:

- виконувати доручення вищих за посадою осіб, які не суперечать закону й видані у межах їх повноважень, встановлених законом;

- у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу. У цьому разі посадова особа, яка дала доручення або вища за посадою особа повинні надати службовій особі письмове підтвердження чинності або скасувати видане доручення.

4.9. Неупередженість

Суб’єкти етичної поведінки зобов’язані:

- приймати рішення і вчиняти дії неупереджено: не допускати при виконанні посадових обов’язків надання  незаконних  переваг або створення умов для надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, місця проживання і відношення до релігії, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності, політичної спрямованості  та за іншими ознаками, а також будь-яким юридичним особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

- не допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів зацікавлених осіб на виконання ним своїх посадових обов’язків.

4.10. Заборона прийняття рішень та вчинення дій, спрямованих на одержання неналежної винагороди

Суб’єктам етичної поведінки забороняється приймати рішення та вчиняти дії, спрямовані на одержання неналежної винагороди.

Суб’єкти етичної поведінки не повинні допускати, щоб перспектива одержання неналежної винагороди впливала на прийняття ними рішень та вчинення дій. У разі, якщо їм пропонується неналежна винагорода, вони зобов’язані відмовитися від неї. У випадку, якщо неналежна винагорода дістається їм із незалежних від них причин, вони мають про це сповістити вищу за посадою особу й передати цю винагороду, у встановленому законодавством порядку, виконавчому комітету  відповідної  ради.

4.11. Запобігання корупції

Суб’єкти етичної поведінки повинні:

- суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про засади запобігання та протидії корупції» та антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті громадою як підстава підозрювати їх в корупції;

- своєю поведінкою демонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, відмітають пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовують службові та особисті інтереси;

- декларувати свої доходи та доходи своєї сім’ї в порядку та у строки, визначені законодавством України; ретельно виконувати свої громадянські обов’язки, у тому числі фінансові зобов’язання, в порядку і розмірах, установлених законом.

4.12. Прийняття подарунків або інших знаків уваги

Суб’єкти етичної поведінки не мають права домагатися та отримувати, прямо або опосередковано, будь-яких подарунків або інших знаків уваги, які можуть впливати на виконання ними своїх функцій, обов’язків та прийняття рішень.

4.13. Конфлікт інтересів

Суб’єкти етичної поведінки не мають права:

- використовувати свої офіційні положення для невиправданого здобування особистої користі або користі для своїх сімей;

- брати участь ні в яких угодах, не займати ніякого положення, не виконувати ніяких функцій і не мати ніяких фінансових, комерційних або інших аналогічних інтересів, які несумісні з їх посадою, функціями, обов’язками або їх виконанням;

- користуватися бюджетними коштами, власністю, послугами або інформацією, отриманою ними при виконанні службових обов’язків, для здійснення діяльності, не пов’язаної з виконанням службових обов’язків.

Суб’єкти етичної поведінки зобов’язані:

- запобігати виникненню конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту інтересів вжити заходів з його врегулювання.

4.14. Використання майна

Суб’єкти етичної поведінки зобов’язані:

- ощадливо та ефективно використовувати комунальне майно територіальних громад, користування і розпорядження яким входить до його компетенції.

Суб’єктам етичної поведінки забороняється:

- використовувати комунальне майно територіальної громади в особистих інтересах, а також в інших цілях, не пов’язаних з виконанням ним своїх посадових обов’язків та всупереч інтересам територіальної громади.

4.15. Використання інформації

Суб’єкти етичної поведінки зобов’язанні:

- забезпечити доступність інформації про діяльність органу місцевого самоврядування, власну службову діяльність у межах і порядку, встановлених законодавством;

- дотримуватись встановлених у органі місцевого самоврядування правил надання службової інформації.

Суб’єкти етичної поведінки забороняється:

- використовувати службову інформацію в неслужбових цілях інакше, як у порядку, передбаченому чинним законодавством України та правилами надання службової інформації;

- розголошувати таємну та інформацію з обмеженим доступом, визначені Законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», в тому числі й після залишення ними службу в органах місцевого самоврядування, а також використовувати таку інформацію у власних інтересах або в інтересах інших осіб шляхом порад чи рекомендацій, якщо це перешкоджає (зачіпає) інтереси держави,  місцевому самоврядуванню, громадян. Працівники не повинні приховувати від громадян факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки людей, крім випадків заборони розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, вичерпний перелік яких визначено законом, а також завдавати шкоди державній інформаційній політиці, суб’єктам інформаційних відносин шляхом ухилення чи утримання від вжиття заходів з охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом.

4.16. Політична (громадська) діяльність

Посадові особи органів місцевого самоврядування мають право:

- брати участь у політичній чи іншій громадській діяльності лише поза межами їх службових обов’язків та в позаробочий час у відповідності до законів таким чином, щоб не підірвати віру громадськості в неупереджене виконання ними своїх функцій і обов’язків.

Посадовці органів місцевого самоврядування не мають права:

- використовувати своє посадове положення в інтересах політичних партій, інших громадських організацій, а також висловлювати ставлення до політичних партій, інших громадських організацій, якщо це не входить до їх посадових обов’язків;

- примушувати інших осіб до участі в діяльності політичних партій, інших громадських організацій;

- використовувати своє посадове положення для передвиборної агітації на свою користь або на користь інших кандидатів, політичних партій, виборчих блоків.

Посадовці органів місцевого самоврядування зобов’язані:

- дотримуватись політичної нейтральності, що виключає можливість будь-якого впливу рішень політичних партій або інших громадських організацій на виконання ним своїх посадових обов’язків.

Посадовці органів місцевого самоврядування не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єктів життєзабезпечення населення.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ

 

Суб’єкти етичної поведінки мають право вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на їх думку, звинувачень або підозри щодо них.

Моніторинг за дотриманням норм та положень Кодексу здійснює комісія з питань місцевого самоврядування, охорони прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

Порушення посадовцями органів місцевого самоврядування Кодексу є підставою для їх осуду на зборах трудового  колективу, застосування до них дисциплінарних стягнень, передбачених Кодексом законів про працю України, а також Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про правила етичної поведінки» та ін.

Посадовці органів місцевого самоврядування, які здійснюють керівництво іншими посадовцями або контролюють їх роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання ними цього Кодексу відповідно до чинного законодавства у межах своїх повноважень.

Депутати селищної ради, посадовці структурних підрозділів виконавчого комітету, комунальних закладів, установ, підприємств  беруть на себе зобов’язання вивчити та дотримуватися усіх положень та правил цього Кодексу.

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                П.М.Кіяшко

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь