Веселівська селищна територіальна громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Положення про здійснення селищною радою, її виконавчими органами та селищним головою державної регуляторної політики у сфері господар. діяльності

Дата: 24.02.2016 13:48
Кількість переглядів: 1147

ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення Веселівською селищною радою, і виконавчими органами та селищним головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

 

Розділ 1. Загальні положення

1. Положення про здійснення селищною радою, її виконавчими органами та селищним головою державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (надалі - Положення) визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Веселівською селищною радою, її виконавчими органами та селищним головою

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні визначеному статтею 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закону).

3. Забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає: - встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів; - підготовку аналізу регуляторного впливу; - планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; - оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю; - відстеження результативності регуляторних актів; - перегляд регуляторних актів; - систематизацію регуляторних актів; - недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти; - викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта; - оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

4. Розробниками проектів регуляторних актів є селищний голова, депутати та постійні комісії Веселівської селищної ради, її виконавчі органи, відповідальні посадові особи органів місцевого самоврядування. Громадяни, суб'єкти господарювання, їх об'єднання, наукові установи, можуть брати участь у розробці проектів регуляторних актів згідно з їх повноваженнями, визначеними законодавством.

 

Розділ 2. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

5. Веселівська селищна рада, її виконавчий комітет та селищний голова затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів.

6. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Веселівської селищної  ради (відображається в плані роботи ради), її виконавчого комітету (відображається в плані роботи виконкому) та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів селищного голови на наступний календарний рік розробляються виконавчим апаратом Веселівської селищної ради на підставі узагальнення пропозицій виконавчих органів селищної ради, відповідальних посадових осіб місцевого самоврядування, громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань, наукових установ. Пропозиції до проекту плану на наступний календарний рік подаються до виконавчого апарату ради не пізніше 15 листопада поточного року.

7. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів регуляторних актів, цілей їх прийняття, строків їх підготовки, найменування розробника проекту регуляторного акта.

8. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Веселівської селищної ради, план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого комітету та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів селищного голови завершується цими регуляторними органами не пізніше 15 грудня поточного року.

 9. Затверджені Плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих ЗМІ та/або Інтернет- сторінці Веселівської селищної ради не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження.

1. У разі, якщо виникає необхідність підготовки проекту регуляторного акта, що не був внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, розробник проекту регуляторного акта повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд відповідного регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту. Проект акта не розглядається, якщо він не був внесений в план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів з наступним оприлюдненням плану.

 

Розділ 3. Підготовка аналізу регуляторного впливу

 11. До оприлюднення проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ) з метою одержання зауважень та пропозицій щодо норм, які регулюють господарські відносини або адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

12. Розробник проекту регуляторного акта при підготовці АРВ повинен: - визначити та проаналізувати проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінити важливість цієї проблеми; - обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання; - обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них; - визначити очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта; - визначити цілі державного регулювання; - визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин; - аргументувати переваги обраного способу досягнення встановлених цілей; - описати механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта; - обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта; - обґрунтовано довести, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави; - обґрунтовано довести, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрата у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені; - оцінити можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, - оцінити ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта; - обґрунтувати запропонований строк чинності регуляторного акта; - визначити показники результативності регуляторного акта; - визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

13. АРВ проводиться відповідно до вимог встановлених Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 (надалі Методика аналізу). АРВ підписується розробником проекту регуляторного акта.

14. У разі внесення на розгляд сесії селищної ради проекту регуляторного акта без АРВ, Відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту розробникові на доопрацювання, крім випадків визначених п. 16 цього Положення.

15. У разі внесення на розгляд сесії селищної ради проекту регуляторного акта без АРВ одночасно з мотивованим поданням депутата ради або постійної комісії ради Відповідальна постійна комісія приймає рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом або постійною комісією. У цьому разі аналіз регуляторного виливу не готується, а експертний висновок готується відповідно до вимог ст.8 Закону та Методики аналізу. Експертні висновки готуються в термін не більше 10 робочих днів з дня прийняття рішення про забезпечення підготовки експертного висновку.

16. На підставі АРВ, а у випадку визначеному п.15 цього Положення, експертного висновку, Відповідальна постійна комісія протягом 5-и робочих днів з дня їх надходження до комісії готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта ст. 4, 8 Закону та Методиці аналізу і передає їх для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта (надалі Головної комісії), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону.

17. Порядок та строки підготовки експертних висновків щодо регуляторного впливу внесених проектів регуляторних актів визначаються регламентом ради.

18. У разі внесення на розгляд засідання виконавчого органу чи внесення на затвердження селищним головою проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу цей проект повертається його розробникові на доопрацювання.

 

Розділ 4. Оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень та пропозицій

19. Кожен проект регуляторного акта перед його внесенням на розгляд до регуляторного органу оприлюднюється разом із АРВ (протокольним рішенням депутатської комісії, рішенням виконкому, розпорядженням селищного голови). Оприлюднення проекту регуляторного акта та АРВ покладається на розробника регуляторного акта.

20. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта публікується в друкованих ЗМІ та/або Інтернет-сторінці Веселівської селищної  ради Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити: - стислий виклад змісту проекту; - поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту/головної комісії, до яких надсилаються зауваження та пропозиції; - електронну адресу Інтернет-сторінки Веселівської селищної ради, де розміщено проект регуляторного акта та АРВ; - інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань. Проект регуляторного акта разом із відповідним АРВ оприлюднюється шляхом розміщення на Інтернет-сторінці Веселівської селищної  ради (надалі Інтернет-сторінці) не пізніше п'яти робочих днів з дня публікації повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

21. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим, ніж один місяць та більшим, ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного АРВ. Зауваження та пропозиції надаються розробникові проекту або Головній комісії і реєструються в журналі.

22. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного АРВ, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту регуляторного акта. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 23. Протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку, протягом якого приймалися зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, розробник складає зведену таблицю та розміщує її на Інтернет- сторінці. До зведеної таблиці включається зміст зауважень та пропозицій, висновки щодо їх прийняття або відхилення.

24. Оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень, пропозицій не може бути перешкодою для проведення громадських слухань та будь-яких інших форм відкритих обговорень цього проекту регуляторного акта.

 

Розділ 5. Прийняття та офіційне оприлюднення регуляторних актів

25. На розгляд регуляторних органів вносяться: - виконавчого комітету та селищного голови - проект регуляторного акта, АРВ, зведена таблиця отриманих зауважень та пропозицій; - міської ради - проект регуляторного акта, АРВ (або експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта відповідно до вимог ст.. 8 Закону), висновок Відповідальної постійної комісії (вимогам статей 4 та 8 Закону), Головної комісії та зведена таблиця отриманих зауважень та пропозицій; - у випадку визначеному п. 15 не вноситься АРВ,

26. Регуляторний акт не може бути прийнятий регуляторним органом, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: - відсутній АРВ або експертний висновок Відповідальної постійної комісії; - проект регуляторного акта не був оприлюднений.

27. Прийняті регуляторні акти офіційно оприлюднюються в друкованих ЗМІ та/або Інтернет-сторінці Веселівської селищної ради не пізніше як у десяти- денний строк після їх підписання.

 

Розділ 6. Відстеження результативності регуляторних актів

28. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

29. Відстеження результативності регуляторного акта включає: - виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів; - підготовку та оприлюднення звіту про відстеження результативності.

3.Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих селищною радою, селищним головою забезпечується виконавчими органами ради (управлінням, відділом, структурним під розділом тощо) та здійснюється відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого селищною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до головної постійної комісії ради.

31. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта не може бути більшим ніж сорок п'ять робочих днів.

32. Розробник готує звіт про відстеження результативності регуляторного акта та не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання цього звіту оприлюднює шляхом розміщення на Інтернет-сторінці.

33. У звіті про відстеження результативності регуляторного акта зазначаються: - вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер; - назва виконавця заходів з відстеження; - цілі прийняття акта; - строк виконання заходів з відстеження; - тип відстеження (базове, повторне або періодичне); - методи одержання результатів відстеження; - дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних; - кількісні та якісні значення показників результативності акта; - оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта підписується розробником. Перегляд регуляторного акта здійснюється: - на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта; - за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт; - в інших випадках, передбачених Конституцією та іншими законодавчими актами. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає розробник проекту цього регуляторного акта, а у разі відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого Веселівською селищною радою, рішення про необхідність перегляду регуляторного акта приймає Головна постійна комісія ради або розробник проекту цього регуляторного акта.

 

Розділ 7. Підготовка та заслуховування звіту про здійснення державної регуляторної політики

35. Виконавчі органи Веселівської селищної ради подають до виконавчого апарату ради до 1 лютого поточного року інформацію про здійснення ними державної регуляторної політики у попередньому році.

36. На підставі отриманих даних виконавчий апарат ради до 15 лютого поточного року готує звіт селищного голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Веселівської селищної ради у попередньому році (далі - Звіт) і подає його на розгляд селищного голови. Після розгляду в термін не більше 5-и робочих днів селищний голова організовує подання звіту до Відповідальної постійної комісії. Відповідальна постійна комісія розглядає і готує до розгляду на сесії питання до Звіту про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена до компетенції постійних комісій Веселівської селищної ради.

37. Веселівська селищна рада заслуховує щорічний Звіт на сесії Веселівської селищної ради. В 10-ти денний термін після заслуховування, Звіт оприлюднюється шляхом його опублікування в друкованих ЗМІ та/або Інтернет-сторінці Веселівської селищної ради.

 

Секретар Веселівської селищної ради                                Р.О.Стогній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь